Strona główna

Witamy na stronie projektu

Internet szansą Gminy Pol@nów”

 

 

Umowę o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-32-187/13-00

samorząd lokalny podpisał w dniu 29.11.2013 r.

 

 

Wartość przyznanego dofinansowania: 3 091 674,15 zł

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Okres trwałości projektu pięć lat od dnia zakończenia realizacji projektu

 

Podsumowanie projektu:

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2013 roku poprzez zawarcie umowy dotacji z instytucją pośredniczącą - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Przyznana kwota dofinansowania to ponad 3 mln zł., z czego samorząd ostatecznie wydatkował blisko 2,5 mln zł.  Dotację przeznaczono na wiele działań, mających na celu zapewnienie osobom wykluczonym cyfrowo, dostępu do internetu szerokopasmowego.  Realizacja wymagała dobrego zaplanowania jak i sprawnego działania, które wykonywał zespół projektowy.

 

Pierwszym ważnym elementem było przeprowadzenie promocji (w tym spotkania informacyjne), aby dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów. W sierpniu 2014  powołana Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do projektu 240 gospodarstw domowych, z którymi gmina zawarła umowy. Samorząd przekazał nowoczesne zestawy komputerowe z oprogramowaniem
i rocznym dostępem do internetu każdej z 240 rodzin, zupełnie bezpłatnie. Uczestnicy wcześniej zobowiązani byli ukończyć kurs z  obsługi komputera, zorganizowany w ramach projektu.

 

Zakupiono łącznie 481 zestawów komputerowych, 261 drukarek. W sprzęt doposażono również 27 jednostek tj. świetlice wiejskie, szkoły podstawowe, zespół szkół publicznych, przedszkole, biblioteki, POKIS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu. Komputery wykorzystywane są w szczególności podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych przez dzieci i młodzież jak i do celów szkoleniowych.  

 

 

Projekt oficjalnie zakończyliśmy w listopadzie 2015r. Wydatkowaną dotację (ok. 2,5 mln zł) rozliczyliśmy z powodzeniem w instytucji dotującej. Aktualnie jesteśmy w trakcie tzn. trwałości projektu. Do końca 2020 roku Gmina Polanów zapewniać będzie 240 rodzinom stały dostęp do internetu zupełnie bezpłatnie – mówi Piotr Górniak, Zastępca burmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

Linki

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”