Beneficjenci

Grupę docelową projektu stanowić będzie 240 gospodarstw domowych (BO) zgodnie z kryteriami Działania 8.3:

 

  1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych;

  2. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

  3. Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie objętym projektem;

  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

  5. Osoby z grupy 50+, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

  6. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statycznym”.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”