O projekcie

Projekt pn.: „Internet szansą Gminy Pol@nów” realizowany jest w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt zakłada:

a) wyposażenie 240 gospodarstw domowych z terenu Gminy Polanów, wśród których istnieje groźba wykluczenia społecznego i cyfrowego w zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu

 

b) w ramach projektu samorząd podejmie działania koordynacyjne mające na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w pomieszczeniach:

 

- Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

 

- Szkoły Podstawowej w Polanowie

 

- Szkoły Podstawowej w Żydowie

 

- Szkoły Podstawowej w Bukowie

 

- Szkoły Podstawowej w Nacławiu

 

- Przedszkola Gminnego w Polanowie

 

- Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy w Polanowie wraz z Filiami w Nacławiu, Bukowie, Żydowie

 

- Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu

 

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu

 

- Świetlic wiejskich w: Bożenicy, Rzeczycy Wielkiej, Chociminie, Gołogórze, Jacinkach, Kościernicy, Rekowie, Sowinku, Nacławiu, Garbnie, Karsinie, Wieliniu, Krytnie

 

Działania koordynacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób spełniających kryteria kwalifikowalności BO projektu poprzez:

 

- stworzenie możliwości uzyskania powszechnego dostępu do rzetelnej informacji niezbędnej obywatelowi

 

- stworzenie możliwości uzyskania powszechnego dostępu dla mieszkańców gminy usług cyfrowych dostępnych w Sieci, w tym usług typu e-administracja, e-edukacja, e-zdrowie

 

- podniesienie jakości edukacji w szkołach objętych projektem

 

- stworzenie możliwości mieszkańcom gminy do korzystania z alternatywnych form kształcenia za pośrednictwem Internetu

 

- wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do integracji społecznej i aktywizacji wszystkich grup społecznych funkcjonujących na obszarze objętym projektem, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na wykluczenie cyfrowe

 

- poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie możliwości wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności poprzez stworzenie umożliwienie kontaktów społecznych na odległość i odmiejscowienie usług (e-usługi dostępne z dowolnego miejsca w kraju za pomocą kanałów elektronicznych)

 

Wartość przyznanego dofinansowania: 3 091 674,15 zł

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Okres trwałości projektu: 2016-2020

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”